Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na webových stránkách a užívání souborů cookie

Společnost Uponor usiluje o ochranu Vašeho soukromí a osobních údajů. Společnost Uponor uplatňuje přísné zásady ochrany soukromých a osobních údajů. Údaje zpracováváme v souladu s platnou legislativou a těmito zásadami ochrany osobních údajů. Výraz „osobní údaje“ označuje jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby. Tyto zásady ochrany osobních údajů poskytují informace o tom, jak společnost Uponor zpracovává Vaše osobní údaje související s webovými stránkami www.uponor.com a příslušnými podstránkami (dále jen „webové stránky“).

Webové stránky, produkty a služby společnosti Uponor mohou obsahovat odkazy na webové stránky a služby jiných společností, které uplatňují vlastní zásady ochrany osobních údajů. Rovněž služby třetích stran nainstalované na vašem zařízení mohou umožňovat přístup k údajům na vašem zařízení. Společnost Uponor doporučuje pozorně si přečíst zásady ochrany osobních údajů těchto třetích stran. Společnost Uponor nenese odpovědnost za postupy ani obsah zásad ochrany osobních údajů těchto třetích stran.

Používáním webových stránek nebo předáním osobních údajů společnosti Uponor zároveň vědomě souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje mohou být zpracovány způsobem popsaným v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Pokud s těmito zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, společnost Uponor Vás vyzývá, abyste tyto webové stránky nepoužívali a neodesílali společnosti Uponor jakékoliv osobní údaje.


1. Správce osobních údajů 

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Uponor Corporation; v rámci místních webových stránek jde o společnosti Uponor pro jednotlivé oblasti společně s místní dceřinou společností (dále jen „Uponor“). Správce osobních údajů můžete kontaktovat na adrese:

Äyritie 20
FI-01510 Vantaa
Finsko

2. Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Při používání webových stránek mohou být shromažďovány a zpracovávány některé osobní údaje, které je možné spojit s vaší osobou. 

Takové osobní údaje může společnost Uponor v závislosti na svých oprávněných zájmech v konkrétní oblasti (i ve více oblastech najednou) využívat k těmto účelům:
údržba a vývoj webových stránek a produktů a služeb společnosti Uponor;
potřeby marketingu a komunikace, například při provádění průzkumu trhu, při přímém marketingu, automatizovaném marketingu, informování o nových funkcích, produktech či uvedeních a zvláštních akcích;
poskytování produktů a služeb, například při plnění smlouvy mezi Vámi a společností Uponor, s cílem zajistit funkčnost a bezpečnost produktů a služeb společnosti Uponor, identifikování Vaší osoby, předcházení a vyšetřování případných nesprávných způsobů používání; a
k účelům statistiky a analýzy.
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím našich webových stránek nebo pokud se zaregistrujete jako uživatel našich webových stránek, může společnost Uponor v některých případech zpracovávat vaše osobní údaje také, pokud je to potřeba pro plnění smlouvy mezi vámi a společností Uponor, pro zavedení přípravných opatření souvisejících se smlouvou nebo, v některých případech, na základě vašeho souhlasu.

V rozsahu, v jakém společnost Uponor zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo kdykoliv a bezplatně zrušit souhlas se zpracováním svých osobních údajů, který jste udělili společnosti Uponor. Vezměte však na vědomí, že zrušení souhlasu může znamenat, že nebude nadále moci používat veškeré funkce webových stránek, případně jiných produktů nebo služeb, které vám nabízí společnost Uponor, jelikož některé činnosti zpracování údajů vyžadující váš souhlas mohou představovat neoddělitelnou součást příslušných funkcí, produktů nebo služeb.

3. Shromážděné osobní údaje

Osobní údaje jsou obvykle shromažďovány při používání webových stránek, během registrace k používání produktů a služeb společnosti Uponor a při jakékoli jiné komunikaci se společností Uponor. Tyto osobní údaje mohou zahrnovat mimo jiné časy přístupu, webové stránky, ze kterých jste byli odkázáni, používané odkazy, navštěvované stránky, prohlížený obsah a podobné informace o chování, které společnost Uponor získává prostřednictvím Vašeho prohlížeče. 

Společnost Uponor Vás dále může požádat o poskytnutí dalších informací, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, adresa bydliště, uživatelská jména a hesla, souhlas, zpětná vazba, věk, pohlaví a také o některá další data, která nepředstavují důvěrné osobní údaje. Společnost Uponor chce zdůraznit, že některé osobní údaje, které není možné použít k identifikaci, bude někdy možné použít k identifikaci, pokud společnosti Uponor poskytnete své osobní údaje.

4. Běžné zdroje údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány z následujících zdrojů:
informace, které společnosti Uponor poskytnete přímo nebo prostřednictvím webových stránek či jiným způsobem;
subdodavatelé společnosti Uponor v souvislosti s poskytováním služeb souvisejících s webovou stránkou;
veřejně dostupné zdroje.

5. Běžné zveřejňování a přenášení údajů mimo EU nebo EHP

Společnost Uponor může osobní údaje poskytovat společnostem v rámci své skupiny také mimo Evropskou unii („EU“) nebo mimo Evropský hospodářský prostor („EHP“) za podmínek smlouvy uzavřené mezi příslušnými stranami, která zahrnuje standardní smluvní doložky Evropské komise zajišťující přítomnost přiměřených mechanismů na ochranu údajů. Osobní údaje uložené na serveru nebudou přeneseny mimo EU ani EHP.

Společnost Uponor může Vaše osobní údaje předávat pověřeným třetím stranám, které zpracovávají osobní údaje jménem společnosti Uponor pro účely uvedené v těchto zásadách ochrany osobních údajů. Tyto pověřené třetí strany mohou zpracovávat Vaše osobní údaje také mimo EU nebo EHP podle smlouvy uzavřené mezi společností Uponor a příslušnou pověřenou třetí stranou, která zahrnuje standardní smluvní doložky Evropské komise zajišťující přítomnost přiměřených mechanismů na ochranu údajů.

Společnost Uponor může také provádět marketingové aktivity a další komunikaci společně s partnery společnosti Uponor a v souvislosti s tím může společnost Uponor kombinovat informace, které o Vás shromáždí, s informacemi, které o Vás shromáždili partneři společnosti Uponor, například s cílem omezit zbytečnou komunikaci nebo přizpůsobit zprávu společnosti Uponor přímo pro Vás.

V případě, že dojde k prodeji společnosti Uponor, k akvizici provedené společností Uponor, ke sloučení nebo k jiné změně organizace společnosti, může se stát, že budou osobní údaje předány potenciálním a skutečným kupcům a jejich poradcům. 

Kromě výše uvedených případů se také může stát, že společnosti Uponor vznikne povinnost poskytnout Vaše údaje správním orgánům. Společnost Uponor může také předávat nebo jinak zpracovávat Vaše osobní údaje v souladu s platnou legislativou na účely ochrany svých zákonných zájmů. 

6. Principy zabezpečení a uchovávání údajů

Osobní údaje budou ve většině případů uchovávány v elektronické podobě. Osobní údaje jsou uchovávány v uzamknutých prostorech s omezeným přístupem a jsou chráněny prostřednictvím ID a hesla účastníka. Všechny fyzické kopie osobních údajů, pokud existují, budou uchovávány v uzamknutých prostorech. Přístup a právo ke zpracování informací uložených v registru budou mít pouze osoby zodpovídající za zpracovávání osobních údajů.

Společnost Uponor bude uchovávat vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k výše uvedeným účelům nebo v souladu s platnou legislativou. Pokud uchovávání Vašich osobních údajů nebude nadále vyžadováno, vaše osobní údaje budou odstraněny nebo anonymizovány takovým způsobem, aby je již nebylo možné s Vámi spojit. 

7. Automatické rozhodování

Osobní údaje se nepoužívají k automatickému rozhodování, ze kterého pro Vás vyvstávají právní nebo podobné důsledky.

8. Práva uživatele 

Právo přístupu: Máte právo kontrolovat své osobní údaje a získat písemnou kopii osobních údajů. Za takovou kontrolu se neúčtují žádné poplatky.

Právo na přenositelnost údajů: V rozsahu, v jakém společnost Uponor zpracovává na základě Vašeho souhlasu Vaše osobní údaje, nebo pro účely smlouvy mezi Vámi a společností Uponor, jste oprávněni získat své osobní údaje, které jste poskytli společnosti Uponor, ve strukturované podobě v běžně používaném strojově čitelném formátu a, kde je to technicky možné, máte právo přenést tyto údaje jinému správci, aniž by tomu společnost Uponor jakkoli bránila.

Právo vznášet námitky: Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu.

Právo žádat o opravu, vymazání nebo omezení: Jste oprávněni požádat společnost Uponor o opravu nebo vymazání svých osobních údajů, pokud jsou zastaralé, nerelevantní, nesprávné, neúplné nebo jinak nepřesné, případně z jiných právně akceptovatelných důvodů. Máte také právo požádat o omezení zpracování svých osobních údajů. 

Oficiální stížnost: Společnost Uponor usiluje o vyřešení jakéhokoliv případného problému souvisejícího s nakládání s Vašimi osobními údaji. Zároveň však máte právo podat oficiální stížnost místnímu orgánu dohlížejícímu na ochranu osobních údajů.

Pokud si přejete uplatnit svá práva, zašlete písemnou žádost na adresu uvedenou v části 11.

9. Používání souborů cookie 

„Cookie“ je malý datový soubor, který do vašeho zařízení odesílají webové stránky. Ukládá se do Vašeho webového prohlížeče, zatímco procházíte webové stránky. Po opětovné návštěvě stejných webových stránek mohou tyto stránky načíst údaje uložené v souboru cookie, čímž získají informace o vaší předchozí aktivitě. Pokud se o těchto technologiích a způsobu, jakým fungují, chcete dozvědět více, navštivte webové stránky http://www.allaboutcookies.org.

Občas se může do Vašeho počítače uložit soubor cookie, jehož cílem je zlepšit efektivitu webových stránek a služeb společnosti Uponor. Většina prohlížečů je nastavena tak, aby soubory cookie přijímala. Nastavení můžete změnit tak, abyste odmítli všechny soubory cookie, případně aby se při odesílání souborů cookie zobrazilo upozornění.

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jakým způsobem společnost Uponor využívá soubory cookie a podobné technologie na těchto webových stránkách. Pokud navštívíte webové stránky a Váš prohlížeč je nastaven tak, aby přijímal soubory cookie, považuje to společnost Uponor za výslovný souhlas s používáním souborů cookie z její strany.

Proč se soubory cookie používají
Používání určitých souborů cookie je nezbytné k provozování základních funkcí webových stránek. Tyto soubory cookie jsou nezbytné k fungování webových stránek a jsou potřebné k dosažení příjemného dojmu z používání stránek. 

Společnost Uponor může soubory cookie používat i k poskytování lepších služeb a produktů. Takové soubory cookie se používají například k zlepšování a přizpůsobování webových stránek a k inzerování. Z Vašeho pohledu to znamená, že si webové stránky dokážou zapamatovat například Vámi zvolený jazyk a zemi. Společnost Uponor také vypracovává analytické profily, jejichž cílem je například zjistit, co je mezi uživateli populární. Společnost Uponor sleduje, na kterých místech webových stránek uživatelé přistupují k obsahu, aby mohla lépe přizpůsobit uspořádání stránek pro co možná nejlepší uživatelskou přívětivost. Společnost Uponor také sleduje počet kliknutí na tlačítka pluginů To se mi líbí a Tweetuj a také to, který obsah webových stránek byl sdílen nebo odkázán. Tyto soubory cookie pomáhají přizpůsobovat obsah webových stránek jednotlivým uživatelům, například zobrazováním cílených reklamních bannerů a doporučení. Společnost Uponor také sleduje, jaké typy odkazů jsou používány k přistupování na webové stránky, aby mohla vyhodnotit účinnost svých kampaní a propagačních akcí. Společnost Uponor tyto soubory cookie používá k poskytování reklamního obsahu společnosti Uponor.

Délka doby uchování informací závisí na typu použitého souboru cookie. Platnost souborů cookie relace vyprší po zavření prohlížeče. Trvalé soubory cookie jsou obvykle platné po dobu od několika měsíců až po několik let.

10. Webové stránky – analýza a informace o návštěvnících

Webové stránky využívají například služby webové analýzy poskytované společností Google, Inc („Google“). Chcete-li si přečíst podmínky o službě webové analýzy společnosti Google, klikněte na následující odkaz: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html Používáním webových stránek souhlasíte se zpracováním Vašich údajů společností Google způsobem uvedeným ve výše uvedeném prohlášení.

Když navštívíte webové stránky, třetí strany, jako jsou inzerenti, reklamní sítě a poskytovatelé sledovacích služeb, mohou na vaše zařízení ukládat soubory cookie, například za účelem poskytování cílené reklamy nebo sestavování statistiky o počtu návštěvníků webových stránek. Vzhledem k tomu, že Váš webový prohlížeč musí tyto reklamy načítat ze serverů třetích stran, tyto třetí strany mohou prohlížet, upravovat nebo ukládat své vlastní soubory cookie, podobně jako by tomu bylo v případě, že byste přímo navštívili webové stránky těchto třetích stran.

Webové stránky používají pluginy sociálních médií, jako je například tlačítko „To se mi líbí“, které poskytuje sociální síť facebook.com. Obsah pluginů sociálních médií na webových stránkách pochází přímo z příslušných sociálních sítí. Když webové stránky navštívíte, zatímco jste přihlášeni k používané sociální síti, Váš prohlížet naváže přímé spojení se servery příslušné sociální sítě. Pokud webové stránky navštívíte, zatímco jste odhlášení ze sociálních sítí, Váš prohlížeč odešle sociálním sítím pouze omezené informace. Pluginy sociálních médií na webových stránkách podléhají podmínkám ochrany osobních údajů a dalším podmínkám příslušných sociálních médií. Informace shromažďované sociálními sítěmi nejsou sdělovány společnosti Uponor bez Vašeho výslovného souhlasu.

11. Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

Společnost Uponor může tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času změnit. V případě jakýchkoliv závažných a nepříznivých změn společnost Uponor zobrazí příslušné oznámení na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů a na domovské stránce webových stránek. Společnost Uponor doporučuje tyto zásady ochrany osobních údajů čas od času navštívit, abyste o těchto změnám byli informovaní. 

Budete-li mít jakékoli další dotazy, neváhejte se na nás obrátit prostřednictvím naší zákaznické služby nebo zasláním e-mailu na adresu: info@uponor.com / info-cz@uponor.com

 

Zásady ochrany osobních údajů pro rejstřík uchazečů o zaměstnání

 

1. Správce údajů

Uponor Infra Fintherm a.s.] (vzhledem k uchazečům o zaměstnání u společnosti Uponor Infra Fintherm a.s.)
Za Tratí 197, Praha 9 – 196 00
Česká republika
+420 283 980 910
Společnost Uponor Infra Fintherm a.s. dále jen jako „Uponor“.
2. Kontaktní osoba

Robert Hecl
Za Tratí 197, Praha 9 - 196 00
Česká republika
Tel.: +420 725 173 875
E-mail: robert.hecl@uponor.com
3. Název rejstříku osobních údajů

Rejstřík osobních údajů uchazečů o zaměstnání u společnosti Uponor Infra Fintherm
4. Skupina subjektů údajů
Osoby účastnící se náborových procesů u společnosti Uponor v České republice
5. Účel a právní základ zpracovávání osobních údajů
Účelem tohoto rejstříku je řízení procesu přijímání zaměstnanců společnosti Uponor, včetně zpracovávání
osobních údajů uchazečů o zaměstnání. V případě, že uchazeč o zaměstnání svou přihlášku podal
prostřednictvím webové portálové služby poskytované třetí stranou, platí zásady ochrany osobních údajů této
třetí strany, která je poskytovatelem služeb. Výše popsané zpracovávání údajů může zahrnovat zpracování a
vyhodnocování osobních údajů za účelem obsazení volných pracovních míst a informování uchazečů o
zaměstnání o výsledku přijímacího procesu. Součástí zpracovávání může být rovněž třídění uchazečů o
zaměstnání automatizovanými nástroji (na základě vyhledávaných slov).

Společnost Uponor má oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje za výše uvedenými účely.

Osobní údaje uchazečů o zaměstnání mohou být uloženy i po skončení přijímacího procesu, pokud společnost
Uponor tyto údaje potřebuje pro splnění svých povinností souvisejících s přijímacím procesem nebo pro
budoucí nábory, nejdéle však po dobu 1 roku.
6. Obsah rejstříku osobních údajů

V rejstříku osobních údajů může společnost Uponor zpracovávat zejména tyto informace:
 • základní informace jako např.: jméno, datum narození, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa bydliště, funkce;
 • údaje o kvalifikaci jako např.: vzdělání, pracovní praxe, oprávnění a povolení, diplomy, certifikáty;
 • životopisy, písemné přihlášky, jazykové dovednosti;
 • údaje o odměnách: požadovaná mzda;
 • fotografie (je-li uchazečem o zaměstnání vložena);
 • reference a základní informace o poskytovateli reference (jako např. jméno, funkce, e-mailová adresa, telefonní číslo);
 • odkazy na osobní profily, např. v aplikacích sociálních médií jako např. LinkedIn (jsou-li uchazečem zadány);
 • videozáznamy pořízené v průběhu případných pohovorů; a
 • údaje o posouzení: hodnocení a připomínky pracovníky náboru v rámci skupiny Uponor.
7. Běžné zdroje informací
Údaje se shromažďují především od každého subjektu údajů. V případech, kdy je to umožněno příslušnými
právními předpisy, mohou být osobní údaje za určitých podmínek shromažďovány i z jiných zdrojů než přímo
od subjektu údajů.
Společnost Uponor v souladu s příslušnými právními předpisy informuje každý subjekt údajů o zpracovávání
údajů, včetně případných zdrojů údajů, které jsou třetími stranami, a o údajích shromažďovaných z těchto
zdrojů.
Údaje dorejstříku osobních údajů zadává subjekt údajů, pracovníci personálního oddělení skupiny Uponor a
manažer náboru v průběhu přijímacího procesu.
8. Sdělování a předávání osobních údajů mimo prostor EU/EHP
Uponor může v souladu s omezeními, která jsou stanovena příslušnými právními předpisy, a s přihlédnutím k
těmto omezením sdělovat a předávat osobní údaje mimo EU/EHP takto:
 • společnostem, které náleží do skupiny Uponor v souladu se smlouvou, která byla uzavřena mezi
  příslušnými subjekty Uponor a která obsahuje standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí,
  které zajišťují, aby byla zavedena odpovídající ujednání na ochranu osobních údajů, a dále
  oprávněným třetím stranám v rozsahu, v němž se tyto účastní zpracovávání osobních údajů pro účely
  uvedené v tomto rejstříku osobních údajů. Osobní údaje mohou být těmito oprávněnými třetími
  stranami zpracovávány také mimo EU či EHP v souladu se smlouvou, která byla uzavřena mezi
  společností Uponor a touto oprávněnou třetí stranou a která obsahuje standardní smluvní doložky
  přijaté Evropskou unií, které zajišťují, aby byla zavedena odpovídající ujednání na ochranu osobních
  údajů. Společnost Uponor je povinna zavázat tyto třetí strany mlčenlivostí a povinností zajistit
  odpovídající zabezpečení těchto případně předaných osobních údajů; nebo
 • na základě souhlasu; nebo
 • jiným způsobem, který umožňují platné právní předpisy.

Z technických důvodů nebo z důvodů souvisejících s využitím údajů mohou být osobní údaje uloženy na

serverech externích poskytovatelů služeb, kteří údaje zpracovávají ve prospěch společnosti Uponor.

Případné předávání osobních údajů musí být prováděno v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních
údajů (2016/679) a s případnými platnými závaznými právními předpisy v platném znění.

9. Práva subjektů údajů
Neplatí-li žádná omezení, má každý subjekt údajů právo na přístup ke všem osobním údajům, které o něm
společnost Uponor vede. Každý subjekt údajů má právo požádat, aby společnost Uponor opravila, vymazala
či přestala používat jakékoli chybné, zbytečné, neúplné či zastaralé osobní údaje. Každý subjekt údajů může
také odvolat svůj předchozí souhlas a podat námitku proti veškerému přímému marketingu.
Případné žádosti by měly být zasílány kontaktní osobě uvedené v oddílu 2 výše. Společnost Uponor vyřizuje
veškeré žádosti co nejdříve. Není-li subjekt údajů spokojen s rozhodnutím či jednáním společnosti Uponor,
má právo podat stížnost svému vnitrostátnímu úřadu pro ochranu osobních údajů.
10. Zásady zabezpečení osobních údajů – technická a organizační opatření
Společnost Uponor je povinna zajistit, aby byla v celé její organizaci zavedena a udržována dostatečná
technická a organizační opatření na ochranu osobních údajů. Společnost Uponor je dále povinna zajistit, aby
při jakémkoli předávání nebo sdělování osobních údajů popsaném v tomto rejstříku osobních údajů jakékoli
třetí strano byla společnost Uponor povinna nejdříve zajistit odpovídající úroveň ochrany osobních údajů
smluvními nebo jinými prostředky požadovanými právními předpisy.
Technická opatření:
Fyzické materiály jsou uloženy v uzavřených prostorách s omezeným přístupem. Jakékoli IT systémy jsou
zabezpečeny prostřednictvím ochranného softwaru operačního systému. Přístup do systémů vyžaduje zadání
uživatelského jména a hesla a k předávání údajů dochází prostřednictvím kanálů s vysokou mírou šifrování.
Organizační opatření:

V rámci organizace správce údajů použití osobních údajů určeno osobám, která mají právo na přístup k nim
na základě plnění svých pracovních úkolů či role a které podléhají povinné mlčenlivosti ve věci těchto osobních
údajů, a na tyto osoby je také omezen přístup k IT systémům obsahujícím osobní údaje.