Integrovaná politika systémů managementu

KVALITA

Trvalé zlepšování patří k nejvyšším prioritám společnosti Fintherm a.s.

Vedení společnosti přijímá tyto zásady:

Spokojenost zákazníka

Naše aktivity jsou zaměřeny na zákazníka a zavazují nás od samého počátku rozvíjet úspěšné partnerství prostřednictvím efektivního řízení procesů v celé společnosti. Dlouhodobá spokojenost zákazníka je náš standard kvality.

Proces trvalého zlepšování

Naší prvořadou obchodní zásadou je neustále zlepšovat naší konkurenceschopnost. Hloubkové analýzy příčin, rychlé a systematické zlepšování, sdílení nejlepších zkušeností v rámci Uponor, jakož i inovací, jsou základy pro růst kvality a produktivity.

Podnikatelský duch, schopnosti a angažovanost

Podporujeme podnikatelského ducha, individuální schopnosti a angažovanost našich zaměstnanců soustavným a systematickým rozvojem a využíváním jejich znalostí, zkušeností a dovedností.

Kvalita je odpovědností každého zaměstnance

Každý zaměstnanec je odpovědný za práci, kterou vykonává a od každého pracovníka očekáváme pochopení a uplatňování integrované příručky a nástrojů k řízení procesů a činností. Všichni zaměstnanci musí mít dovednosti a schopnosti odpovídající činnostem, které provádějí.

Svědomité využívání zdrojů

Zavazujeme se k nejefektivnějšímu využívání všech zdrojů a k budování upřímných vztahů se zákazníky, zaměstnanci, akcionáři, dodavateli, veřejností, veřejnou správou a ostatními partnery, jakož i k přínosu pro další rozvoj ekonomické přidané hodnoty.

Politika kvality je vhodná pro účely a kontext naší společnosti a podporuje naše strategické zaměření.

ENVIRONMENT

Vedení společnosti Fintherm a.s. si je vědomé rizik vyplývajících z činnosti organizace, a proto klade na oblast životního prostředí značný důraz.

Trvalé zlepšování environmentálního systému managementu a prevence znečišťování patří k nejvyšším prioritám společnosti. Pro jeho splnění přijímá vrcholové vedení tyto zásady:

Soulad s environmentálními legislativními předpisy

Plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí a další požadavky, ke kterým se společnost zavázala.

Snižování dopadů na životní prostředí

Udržovat množství vypouštěných těkavých organických látek do ovzduší pod schválenou úrovní. Snižovat množství odstraňovaných odpadů.

Havarijní připravenost

Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů zajišťujících omezení negativních dopadů na životní prostředí. Pravidelně prověřovat schopnost zaměstnanců správně reagovat na možné havarijní situace.

Výrobky a služby

Poskytovat k výrobkům společnosti informace a kde je to potřebné, vzdělávat zákazníky, distributory a veřejnost v oblastech bezpečného používání, přepravy, skladování a likvidace dodávaných výrobků.

Smluvní dodavatelé

Prověřovat chování dodavatelů ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Otevřený přístup

Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci a složkami veřejné správy. Informovat veřejnost prezentací environmentální politiky na webových stránkách organizace.

Environmentální politika je vhodná pro účely a kontext naší společnosti včetně povahy, rozsahu a environmentálních dopadů našich podnikatelských činností a podporuje naše strategické zaměření.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Vedení společnosti Fintherm a.s. si je vědomé rizik vyplývajících z činnosti organizace, a proto klade na oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci značný důraz. Trvalé zlepšování a zvyšování výkonnosti systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a odstraňování a minimalizování rizik spojených s oblastí BOZP a PO patří k nejvyšším prioritám společnosti. Pro jejich splnění přijímá vrcholové vedení tyto zásady:

Trvalé zlepšování

Udržovat systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve shodě s kriteriální normou ČSN ISO 45001:2018 a pracovat na zlepšování poskytovaných služeb i samotného systému.

Soulad s legislativními předpisy a s jinými požadavky vztahujícími se k BOZP

Plnit požadavky platných právních předpisů a jiných požadavků vztahujících se k systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ke kterým se společnost zavázala.

Havarijní připravenost a prevence rizik v BOZP

Usilovat o prevenci vzniku havarijních situací, a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů. Pravidelně prověřovat schopnost zaměstnanců správně reagovat na možné havarijní situace.

Prevence vzniku úrazů a poškození zdraví

Usilovat o prevenci vzniku úrazů, a pokud nastanou, pravidelně proškolovat zaměstnance v rámci prevence vzniku všech úrazů a minimalizace opakování vzniklých úrazů.

Výrobky a služby

Poskytovat k výrobkům společnosti informace, a kde je to potřebné, vzdělávat zákazníky, distributory a veřejnost v oblastech bezpečného používání, přepravy, skladování a likvidace dodávaných výrobků.

Smluvní dodavatelé

Prověřovat chování dodavatelů ve vztahu k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Otevřený přístup

Posilovat otevřený přístup a dialog se zaměstnanci a složkami veřejné správy. Přijali jsme závazek týkající se projednání této politiky s pracovníky a s jejich zástupci a jejich spoluúčasti.

Informovat veřejnost prezentací politiky BOZP na webových stránkách organizace