Code of conduct - Uponor

Code of Conduct

Etika, zákony a předpisy

Uponor bude usilovat o dlouhodobý obchodní růst tím, že bude pro své zákazníky vytvářet skutečnou přidanou hodnotu. Zaměstnanci budou v obchodním počínání vždy dodržovat etické a právní normy. Zaměstnanci se budou chovat profesionálně, čestně a budou dodržovat nejvyšší míru bezúhonnosti.

Všechny společnosti skupiny Uponor a všichni Zaměstnanci se řídí podstatou a literou příslušných mezinárodních a národních zákonů a předpisů, a to všude, kde Uponor provozuje svou činnost. Zahrnuje to zákony a předpisy, které prosazují spravedlivou hospodářskou soutěž; vztahují se na veřejně obchodované cenné papíry; řeší správu a řízení společnosti; chrání soukromí osob; zajišťují ochranu proti korupci; a zabývají se bezpečností produktů a pracovním právem. Uponor dodržuje lidská práva tak, jak jsou definována například ve Všeobecné deklaraci lidských práv OSN.

Střety zájmu, dary a úplatky

Zaměstnanci se musí vyhýbat veškerým střetům mezi osobními zájmy a zájmy skupiny Uponor. Týká se to kromě jiného nabízení a přijímání osobních darů a pohoštění zainteresovanými stranami skupiny Uponor[1] s výjimkou přiměřených darů a pohoštění, jež jsou součástí běžné činnosti skupiny Uponor a jež jsou přijatelné podle příslušných zákonů. Uponor zakazuje veškeré úplatkářství a zdržuje se účasti na jakémkoli praní špinavých peněz.

Uponor a důvěrné informace

Obchodní tajemství a chráněné informace skupiny Uponor představují cenná obchodní aktiva skupiny Uponor, a proto způsoby jejich použití a ochrany jsou nanejvýš důležité. Obchodní tajemství a další důvěrné informace musí být chráněny zejména zajištěním důvěrného užívání takových informací a v odpovídajících případech je vyžadována ochrana prostřednictvím registrace práv duševního vlastnictví.

Zaměstnanci, kteří získají jakékoli důvěrné obchodní informace či obchodní tajemství skupiny Uponor nebo se o nich dozví, musí zachovat důvěrnost takových informací a nesmí zpřístupňovat takové informace třetím stranám (včetně přátel a rodinných příslušníků) za jiným než obchodním účelem skupiny Uponor.

Životní prostředí

Uponor se vytrvale snaží slaďovat zájmy lidí, životního prostředí a hospodářství a přispívat k udržitelnějšímu způsobu života na světě. Uponor bere v úvahu ekologické aspekty svých produktů a trvale usiluje o snížení celkového dopadu své činnosti na životní prostředí. Udržitelnost rovněž podporuje tím, že vyvíjí ekologicky efektivní produkty a služby.

Politika

Uponor se neúčastní politického dění a finančně ani jinak nepodporuje politické strany a skupiny. Zaměstnanci, kteří se zapojují do politických aktivit, tak mohou činit pouze jako soukromé osoby a ne jako reprezentanti skupiny Uponor.

Zaměstnanci


Uponor je zodpovědným zaměstnavatelem a podporuje rovné příležitosti pro své zaměstnance. Je zakázána jakákoli diskriminace, např. na základě příslušnosti k etnické skupině, národnosti, věku, náboženství, invalidity, pohlaví, sexuální orientace, členství v odborové organizaci nebo politické aktivity. Uponor neschvaluje dětskou a nucenou práci a nespolupracuje s dodavateli, kteří tak činí. Uponor se snaží poskytovat všem zaměstnancům spravedlivé finanční ohodnocení stejně jako zdravé a bezpečné pracovní prostředí.


Zákazníci a dodavatelé

Uponor chce pomáhat svým zákazníkům k úspěchu, neboť jejich úspěch podpoří úspěch skupiny Uponor. Uponor usiluje o vzájemnou spokojenost a jednání v dobré víře při uzavírání dohod, vysokou kvalitu nabízených produktů a služeb, férovou cenovou politiku a excelentní poprodejní služby. Uponor bude se všemi svými zájmovými skupinami jednat stejným způsobem, jakým jedná se svými zákazníky. Od dodavatelů skupiny Uponor se očekává, že budou dodržovat stejné etické, společenské, environmentální a kvalitativní standardy, jaké jsou uvedeny v tomto Etickém kodexu. Uponor očekává od svých dodavatelů a dalších obchodních partnerů, že se seznámí s tímto Etickým kodexem.

Implementace


Veškeré otázky týkající se tohoto Etického kodexu budou adresovány hlavnímu právníkovi skupiny Uponor a veškerá podezření na porušení tohoto Etického kodexu budou hlášena nadřízenému pracovníkovi, hlavnímu právníkovi, personálnímu oddělení a/nebo oddělení vnitřního auditu (veškeré kontaktní údaje jsou k dispozici na skupinovém intranetu) a budou řádně řešena managementem. Jakékoli podezření na porušení kodexu bude vyšetřováno a vyřešeno při zachování plné důvěrnosti. V případě nejasných situací doporučujeme zaměstnancům kontaktovat své nadřízené.

Jednání v rozporu s tímto Etickým kodexem musí být ihned napraveno a bude předmětem disciplinárního řízení včetně možného ukončení pracovního poměru. Uponor ručí za to, že pro Zaměstnance, který oznámí porušení tohoto Etického kodexu, nebude mít takové oznámení negativní důsledky v zaměstnání.

[1] Termín „zainteresované strany“ označuje zaměstnance, zákazníky, dodavatele, akcionáře, vládní a nevládní organizace a další strany, které mají na Uponor vliv nebo na něž má vliv Uponor.