Všeobecné obchodní podmínky Fintherm a.s.

I. Všeobecně

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují vztahy mezi kupujícím (platí pro kupní smlouvy) resp. objednatelem (platí pro smlouvy o dílo) a prodávajícím (platí pro kupní smlouvy) resp. zhotovitelem (platí pro smlouvy o dílo) v oblasti prodeje předizolovaného potrubí mezi společností Fintherm a.s. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“) a jsou nedílnou součástí kupní smlouvy či smlouvy o dílo (dále jen „smlouvy“) uzavřené mezi výše zmiňovanými subjekty. Obchodní podmínky, především nákupní podmínky kupujícího, nezavazují prodávajícího, ani v případě, že proti nim nemá námitek.

II. Platnost VOP

Tyto VOP vstupují v platnost nejpozději s převzetím dodaného zboží kupujícím nebo jeho zástupcem či dopravcem. VOP jsou závazné v celém rozsahu pro obě smluvní strany, pokud se strany ve smlouvě nedohodnou jinak; odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před zněním těchto VOP. Jakékoliv dodatky těchto VOP nebo smlouvy jsou platné pouze, jsou-li písemně odsouhlaseny oběma stranami.

III. Převzetí zboží/reklamace

Kupující je povinen prohlédnout zboží bezprostředně po jeho převzetí. Pokud kupující zjistí poškození dodaného zboží způsobené při přepravě, je povinen poznamenat tuto skutečnost při převzetí v dodacím listu. Reklamace množství a jiných zjevných vad musí být kupujícím uplatněna do 3 pracovních dnů ode dne převzetí zboží. Reklamace skrytých vad musí být učiněna neprodleně po jejich zjištění, nejpozději do 36 měsíců ode dne přejímky zboží.

Reklamované místo trasy je kupující povinen v případě potřeby odkrýt, vadné místo trasy zdokumentovat zápisem a fotodokumentací včetně záznamů aktuálních provozních parametrů a neprodleně informovat prodávajícího před demontáží vadné části. Reklamace musí být uplatněna písemně, rozhodujícím pro zachování lhůty je datum obdržení reklamace prodávajícím. Oprávněnost reklamace musí být v případě jakostních vad doložena vzorkem vadného zboží nebo úředním zjištěním vady.

Nedohodnou-li se strany jinak, nemá uplatnění reklamace vliv na povinnost zaplatit kupní cenu v plné fakturované výši. Místem plnění závazků vyplývajících z odpovědnosti za vady je sídlo prodávajícího.

IV. Záruka

Záruční doba pro veškeré zboží dodané podle těchto VOP je 36 měsíců od data expedice. Za veškerý vadný materiál je poskytnuta jeho bezplatná náhrada po celou dobu záruční doby. Podmínkou platnosti této záruční doby je mimo jiné bezchybná montáž potrubní trasy, použití originálních komponentů a dodržení provozních parametrů topné vody dle platných norem ČSN077401 a ČSN 383350 či jejich aktuálně platných ekvivalentů, dále poskytnutí prodávajícímu záznamů provozních parametrů otopné soustavy a potrubní sítě, jejichž komponenty jsou předmětem této smlouvy a dokumentace o převzetí díla investorem musí obsahovat mimo jiné platný protokol o provedení řádné tlakové zkoušky. Hodnoty pH vody v ocelovém potrubí při 25oC musí být vždy vyšší než 8,5. Celkové koncentrace Fe+Mn jsou dovoleny 0,3mg/l a zjevná alkalita 0,5 až 1,5 nmol/l. Přebytek Na2SO3 se musí pohybovat v rozsahu 10-40 mg/l. Kupující nemá vedle nároku z vad zboží nárok na náhradu škody, zejména ne na náhradu zisku ušlého v důsledku dodání zboží s vadami.

V. Fakturace a platby

Pro první smlouvy je požadována platba předem, zálohová platba nebo některá z forem bankovních záruk. V ustálených obchodních vztazích probíhá financování na základě faktury zaslané nebo předané kupujícímu po dodání zboží s tím, že splatnost faktury je 14 dní. Při nedodržení lhůty splatnosti faktury je kupující zavázán uhradit za každý den překročení lhůty splatnosti 0,3% z fakturované částky. Až do doby zaplacení celkové fakturované částky zůstává zboží majetkem prodávajícího.

VI. Storno

V případě, že kupující po potvrzení objednávky prodávajícím stornuje již jím objednané zboží, je povinen uhradit prodávajícímu storno poplatek za standardní zboží ve výši 50% kupní ceny a za atypické zboží ve výši 100% kupní ceny.

VII. Zpětný odkup

Prodávající může umožnit zpětné odkoupení vybraného standardního zbylého materiálu, konkrétně rovných trubek a 90° kolen výrobního systému Fintherm Standard, do zásob prodávajícího ve výši 40-60% nákupní ceny. Zboží musí mít prodejní rozměry, musí být nepoužité, čisté, suché a zcela nepoškozené. Toto ustanovení se týká pouze rovných trubek v prodejních rozměrech a 90° kolen systému Fintherm Standard, netýká se ostatních tvarovek a dalšího zboží systému Fintherm Standard ani celého systému výrobků Fintherm Standard Spiro. Zpětný odkup je možno realizovat až po uhrazení celkové kupní smlouvy formou nabídky kupujícím a následné objednávky a fakturace prodávajícím, nikoliv dobropisem. Výrobce a prodávající doporučuje, aby před objednáním a zadáním do výroby byl materiál důkladně přezkoumán co do počtu a požadovaných rozměrů kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo na odstoupení od tohoto závazku v případě prvního prodlení v platbách za dodané zboží.

VIII. Vyšší moc

Navržený termín dodání prodávajícím je nezávazný v případech, kdy okolnosti vyšší moci, stávky, války opravňují prodávajícího odstoupit částečně, či plně od jejích závazků, aniž by byla povinna hradit škody kupujícího.

IX. Aplikovatelné právo

Obchody mezi smluvními stranami se řídí platným českým právem, a to bez ohledu na to, zda kupující je tuzemskou, či zahraniční osobou. Těmito všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré kupní smlouvy o dodávce zboží podle katalogu Fintherm uzavřené mezi kupujícím a prodávajícím, stejně tak i a veškeré smlouvy o dílo uzavřené mezi zhotovitelem a objednatelem. Odchylná ujednání v kupní smlouvě či smlouvě o dílo mají ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku přednost před těmito všeobecnými obchodními podmínkami.